BREAKING !! : ขายธุรกิจรถยนต์มาชำระหนี้ !? ล่าสุด Evergrande กำลังจะขายธุรกิจรถยนต์ชื่อ Protean ให้แก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Bedeo ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหาเงินสดมาชำระหนี้พันธบัตร !

error: Original Content By World Maker