BREAKING !! : ไบเดนกล่าวว่าจีนทำพลาดครั้งใหญ่ ! ที่ไม่เข้าร่วมประชุมทางด้านสภาพอากาศ แต่จีนสวนกลับทันที ! ว่าในขณะที่สหรัฐฯ มัวแต่ประชุมด้วยคำพูด จีนได้ลงมือปลูกป่าเพิ่มไปอีก 98 ตารางกิโลเมตรและติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มอีก 90,000 กิโลวัตต์

error: Original Content By World Maker