BREAKING !! : โล่งไปอีกเปลาะ ! ล่าสุดประเทศจีนผ่อนคลายนโยบายทางการเงินบางส่วน รวมถึงสินเชื่ออสังหาฯ เพื่อลดความกังวลทางด้านสภาพคล่องจากวิกฤต Evergrande พร้อมกล่าวว่าวิกฤตอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ !

error: Original Content By World Maker