BREAKING !! : วิกฤต Evergrande อาจจะไม่รุนแรง !? ล่าสุด Ray Dalio ได้ออกมากล่าวว่าปัญหาที่เป็นวิกฤตหนี้ของ Evergrande นั้นจะไม่รุนแรงทั่วทั้งระบบและอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ (Manageable)

error: Original Content By World Maker