BREAKING !! : วัคซีนกระตุ้นสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ! ล่าสุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ สนับสนุนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ของ Pfizer แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ปฏิเสธคำร้องขอที่จะให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ในวงกว้าง

error: Original Content By World Maker