BREAKING !! : ยกระดับ Big Data ! การปราบปราม Didi Global Inc. ที่ทำให้สูญเสียมูลค่าไปกว่า 6 แสนล้านบาทนั้น แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของการควบคุม Big Data เพื่ออนาคตที่จีนจะก้าวข้ามสหรัฐฯ !

error: Original Content By World Maker