BREAKING !! : สหรัฐฯ กำลังเผชิญภัยแล้งที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 40 ปี ซึ่งคุกคามทั่วทั้งภูมิภาคฝั่งตะวันตก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร และอาจทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้นอีก !!

เกือบ 3 ใน 4 หรือประมาณ 72% ของภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงมากที่สุดในประวั […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker