BREAKING !! : ด่วน ! องค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงขาดแคลนการจ้างงาน 75 ล้านตำแหน่งในปีนี้และ 23 ล้านตำแหน่งในปีหน้าโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำ และความไม่เท่าเทียมกันจะมากขึ้น

error: Original Content By World Maker