TECHNOLOGY : ผู้ผลิต Semiconductor ชั้นนำของจีนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเร่งการพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งพาต่างประเทศในการผลิตชิป

error: Original Content By World Maker