TECHNOLOGY : เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ? หาก COVID-19 เกิดขึ้นก่อนที่โลกจะมี ZOOM, AMAZON หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีอื่น ๆ และนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ยืนยันว่ายุคของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่แท้จริงพึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

error: Original Content By World Maker