THE WORLD AHEAD : นิตยสาร The Economist กล่าวว่าพฤติกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะคงอยู่ต่อไปหลังจากการระบาด และโลกจะไม่กลับไปเป็นแบบเดิมก่อนการระบาดอีกแล้ว ซึ่งปี 2021 นี้จะแสดงให้เห็นอนาคตที่ชัดเจนไปจนถึงปี 2025 เป็นอย่างน้อย โดยพฤติกรรมบางอย่างที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้าได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน

error: Original Content By World Maker