BREAKING !! : Giuseppe Conte นายกรัฐมนตรีของอิตาลีประกาศลาออก เนื่องจากวิกฤตสุขภาพและการเมืองภายในประเทศทวีความรุนแรงขึ้น และเขากลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ !!

error: Original Content By World Maker