ECONOMY : ECB กำลังกำหนดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอยู่ เช่นเดียวกับธนาคารกลางญี่ปุ่นและออสเตรเลีย แม้พวกเขาจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่การทำ Yield Curve Control ก็ตาม

ธนาคารกลางยุโรปกำลังมีการดำเนินการที่คล้าย ๆ กับธนาคารกลางของญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยการควบคุมต้นทุน […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker