ECONOMY : กองทุนของ Bill Gates เพิ่มการระดมทุนอีก 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาด !! เพื่อหวังผลกำไรในอีก 20 ปีข้างหน้า !!

error: Original Content By World Maker