COVID-19 : Sinovac ประกาศข้อมูลทดลองวัคซีน พบมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แม้ประสิทธิภาพในการป้องกันผู้ป่วยทั่วไปจะอยู่ที่ 50.4% ในการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิล

error: Original Content By World Maker