ECONOMY : ญี่ปุ่นเตรียมขยายสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปนอกโตเกียว ซึ่งเป็นเขตที่กินสัดส่วน GDP ถึง 55% ของประเทศ !! ขณะที่รัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนลดความเคลื่อนไหวในช่วงเวลากลางวันลง

error: Original Content By World Maker