เราทำอะไร ?

นำเสนอข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ และทำการกุศลแก่สังคม

World Maker ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสังคมอย่างมาก และเรายังให้มากกว่าการรายงานข้อมูล ข่าวสาร หรือการวิเคราะห์ใด ๆ เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาสังคมยุคใหม่ รวมไปถึงการบริจาคเพื่อการกุศล และการกระจายความเจริญสู่ภาคท้องถิ่น

เรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นอิสระ (ไม่ถูกปรุงแต่งเพื่อผลประโยชน์) เพื่อให้ข้อมูลที่ลูกค้าของเราได้รับ “เป็นข้อเท็จจริงที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด”

เราลงทุนในการพัฒนาความเป็นผู้นำทางความคิด เพื่อเพิ่มชื่อเสียงและคุณภาพของเรา โดยมีวิสัยทัศน์ในการขยายแบรนด์ผ่านการสนับสนุนนวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความคิด เทคโนโลยี จิตสำนึกต่อสังคม หรือผลิตภัณฑ์

เป้าหมายของเราคือการเป็นส่วนสำคัญของสังคมในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร มุมมอง บทวิเคราะห์ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมยุคใหม่ที่ยั่งยืน

บริการข้อมูลและข่าวสารของเราครอบคลุมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ นวัตกรรม การเพิ่มขีดความสามารถ รูปแบบการดำเนินงาน และประสิทธิผล ของธุรกิจชั้นนำบนโลก

ในอนาคต เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปสู่การเป็นสื่อ ที่ปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และการพัฒนาธุรกิจ พร้อมกับคงลักษณะของการเป็นองค์กรกึ่งการกุศลเอาไว้ดังเดิม

World Maker ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเพื่อตอบแทนสังคมและการเป็น CSR ระดับ 4

CSR คืออะไร ?

Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งหมายถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี
โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ระดับ 1 Mandatory Level : ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น

ระดับ 2 Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

ระดับ 3 Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ

ระดับ 4 Voluntary Level : ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์ทางด้าน CSR ของเรา

การกระจายความเจริญสู่ภาคท้องถิ่นอย่างแท้จริง การพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงการเยียวยาผู้ยากไร้และผู้สูงอายุทั่วโลก ทั้งนี้ ยังรวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเท่าเทียมกันให้มากที่สุดระหว่างกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน

สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ข่าวหุ้น บทวิเคราะห์หุ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก

James MT
Founder & CEO

เกี่ยวกับ World Maker

เราคือ Startup ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาคุณภาพของผลงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงขยายธุรกิจไปสู่บริการที่มีความหลากหลายกว่าในปัจจุบัน เป้าหมายแรกของเราคือการเป็นสื่อกึ่งการกุศลชั้นนำของประเทศไทย

เราผสานข้อมูลเชิงลึกเข้ากับความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ปรัชญาการดำรงชีวิต และหลักการของเศรษฐศาสตร์ เพื่อช่วยเปิดโลก รวมถึงขยายมุมมองให้แก่ลูกค้าของเรา โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมชาติให้แก่สังคมผ่านรายได้จากการดำเนินธุรกิจของเรา
สังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ข่าวหุ้น บทวิเคราะห์หุ้น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลก
ในยุคที่มนุษย์สื่อสารกันโดยใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก การตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง สร้างสรรค์ และมีความใส่ใจในรายละเอียด จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น World Maker จึงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาผลงานออกมาอย่างรวด ทันเวลา มีคุณภาพ และมีความเที่ยงตรงมากที่สุด
132002618_1062336394228001_1929164053052324516_n

ผลงานของเรา จะช่วยให้ลูกค้าและบริษัทต่าง ๆ มีมุมมองที่เปิดกว้างขึ้นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า โดยที่บุคลากรของเราจะต้องเรียนรู้ทักษะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสจากอุปสรรคที่คาดไม่ถึง

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมผ่านการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าของเรา รวมถึงการบริจาคเพื่อการกุศลแก่สังคม

ความทุ่มเทของเราในการพัฒนาสังคมยุคใหม่ที่มีความสร้างสรรค์ ครอบคลุมไปไกลกว่าแค่กลุ่มลูกค้าและองค์กรของเรา เนื่องจากเราตั้งใจที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมเป็นวงกว้าง

error: Original Content By World Maker